Spolek japanistů MUNI

 

Spolek japanistů MUNI ve svých řadách vítá všechny, kteří mají zájem o japonskou kulturu, chtěli by se zlepšit v cizích jazycích, anebo hledají nové přátele s podobnými zálibami. Našimi cíli je vytvářet propojení mezi studenty japonštiny a japonskou komunitou v Brně a prostřednictvím různorodých aktivit zkvalitňovat výuku a studentský život na Masarykově univerzitě.

Naše aktivity

コネクト konverzační setkání

Každé dva týdny si s námi můžete procvičit své komunikační schopnosti v cizím jazyce a poznat nové lidi z řad japanistů a japonských studentů! Pro ulehčení konverzace vždy připravujeme společné hry, konverzační témata a malé občerstvení. Rádi uvidíme všechny, kteří mluví ať už japonsky nebo anglicky a chtějí blíže poznat své spolužáky a japonsky mluvící komunitu v Brně!

Study in Japan Fair

Událost organizovaná pro studenty druhého ročníku, kteří mají zájem o výměnné pobyty na japonských univerzitách. Zde se mohou setkat se svými spolužáky, kteří v předchozím roce takový pobyt absolvovali, promluvit si s nimi o jejich zkušenostech a získat cenné rady při výběru vhodné univerzity.

Reprezentace studentů japanistiky

Pravidelně reprezentujeme studenty oboru japanistika a jejich studentské aktivity na různých fakultních a univerzitních událostech. Mohli jste se s námi setkat na akcích Openday, SemestrStart, Den otevřených dveří, Animefest a dalších.

Online aktivity

Během koronavirové pandemie jsme byli nuceni přesunout naše aktivity na online platformy, což se ale nakonec ukázalo být celkem fajn. Provozujeme discord kanál, kde se pravidelně scházíme na konverzačních setkáních, herních událostech a při dalších příležitostech. Dá se říct, že díky tomu máme nakonec víc aktivit, než kdy předtím.

Aktivity v poslední době

Podzimní semestr 2020:

Vzhledem k situaci ve světě se spolek rozhodl přejít na online platformu Discord. Toto řešení nám umožnilo provádět ještě více aktivit než dříve, a navíc pomohlo v lepší a častější komunikaci mezi členy spolku. Členové si díky prostředí mohli také rychleji pomáhat při nejasnostech během jejich studia.

Od začátku podzimního semestru docházelo k již tradičním konverzačním setkáním, hrály se online hry, koukalo na filmy apod. Velice zajímavým doplňkem pro studenty japanistiky byly zajisté i pravidelné akce na procvičování japonské intonace a diskuze s názvem Study in Japan Fair zaměřená na studenty druhého ročníku japanistiky, kteří uvažují o výměnném pobytu v Japonsku. Zde měli možnost setkat se se studenty, kteří v Japonsku strávili předešlý rok a vyměnit si mezi sebou cenné rady a zkušenosti. Pořádaly se také různé umělecké soutěže, kdy členové posílali své příspěvky a ostatní hlasovali o vítězích.

V lednu se spolek účastnil i fakultního Dne otevřených dveří v online podobě, kdy jsme pomáhali učitelům v prezentaci programu a studentského života potenciálním uchazečům.

Jak se k nám můžete přidat

Naše konverzační setkání jsou spojené se členstvím ve spolku, avšak pro všechny zájemce nabízíme free trial – vaše první konverzační setkání bude zdarma, bez nutnosti formálně vstoupit do spolku. Pokud se vám náš formát zalíbí a budete chtít přijít znovu, rádi vás přivítáme jako jednoho z nás! Na to, abyste se následně stali členem spolku stačí vyplnit přihlášku a zaplatit členský poplatek 100 Kč / semestr.

Ostatní spolkové události nejsou vázané na členství ve spolku, případně to bude uvedeno v informacích k dané akci.

Členství v našem klubu však není omezeno jen na studenty japonštiny nebo na japonské studenty. Je nám jedno, z jakého oboru jsi, hlavně pokud umíš (a chceš!) mluvit anglicky nebo japonsky!

Pokud máte zájem o naše aktivity, kontaktujte nás na naší facebookové stránce nebo prostřednictvím e-mailu!

Stanovy spolku

 

Stanovy Spolku japanistů MUNI

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku je: „Spolek japanistů MUNI“ (dále jen „spolek“).
 2. Právní forma této právnické osoby je spolek ve smyslu zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a její vnitřní poměry se řídí tímto zákonem v plném rozsahu.
 3. Sídlem spolku je Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.
 4. Ve spolku se sdružují studenti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ale i jiné osoby, za účelem vykonávání činností prospěšných pro vzdělávání a další mimoškolní aktivity.

 

Článek II.

Účel a hlavní činnost spolku

 1. Účelem a hlavní činností spolku jsou:
 • podpora vzdělávání v rámci Semináře japonských studií na Masarykově univerzitě,
 • vytvoření prostředí pro komunikaci a kulturní výměnu mezi studenty japonštiny a japonskými studenty na Masarykově univerzitě formou pravidelných spolkových aktivit,
 • navazování mezioborové a meziročníkové spolupráce,
 • rozvoj kulturních aktivit Semináře japonských studií,
 • šíření povědomí o japonské kultuře a její propagace mezi veřejností.

 

Článek III.

Členství ve spolku

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby.
 2. Účastí na spolkových aktivitách dávají všichni účastníci automaticky souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů pro účely propagace spolkových aktivit.
 3. Členství ve spolku je řádné, čestné a tzv. alumni. Obsah obou forem členství určují tyto stanovy a zákon.
 4. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.
 1. Stát se členem je možné rozhodnutím statutárního orgánu na základě přihlášky podané ve fyzické nebo elektronické formě k rukám statutárního orgánu.
 1. Čestné členství se uděluje rozhodnutím členské schůze o přijetí za čestného člena. O přijetí osoby za čestného člena rozhoduje členská schůze na návrh některého z členů přednesený na zasedání členské schůze nebo doručené předsedovi spolku v písemné nebo elektronické formě. Pro schválení návrhu je nutný souhlas alespoň 75 procent členů schůze a souhlas jmenované osoby. Stav čestného členství vzniká s účinností ke dni rozhodnutí členské schůze o vyjmenování navrhnuté osoby, nedohodne-li se navrhnutá osoba a spolek jinak.
 2. Členové spolku, kteří spadají do kategorie alumni jsou ti, kteří se ze studujících nebo osobních záležitostí důvodů nemohou zúčastnit pravidelných spolkových aktivit, avšak mají v úmyslu znovu pokračovat ve spolkových aktivitách, když jim to situace umožní. Tito členové jsou i nadále vedení v seznamu členů spolku, avšak v čase své absence nemusí platit členské poplatky. Členové alumni, kteří byli v čase své aktivní účasti ve spolkové činnosti čestnými členy, se po obnovení svých aktivit automaticky stávají čestnými členy. Členové v kategorii alumni, kteří před pozastavením svého aktivního členství zastávali pozici předsedy, místopředsedy nebo pokladníka se po obnovení svých aktivit nevracejí do své pozice.
 3. Čestné členství zaniká doručením oznámení člena o rezignaci z postu čestného člena předsedovi spolku, anebo rozhodnutím členské schůze, přičemž na rozhodnutí členské schůze je nutný souhlas alespoň 75 procent hlasů všech čestných členů.
 4. Všichni členové mají tato práva a povinnosti:
 • Právo účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informován,
 • právo účastnit se členské schůze,
 • právo předkládat návrhy, podněty a připomínky členské schůzi k projednání,
 • právo být slyšeni na členské schůzi,
 • právo nahlížet do dokladů a účetnictví spolku,
 • právo kdykoli ukončit své členství písemným rozhodnutím doručeným statutárnímu orgánu,
 • povinnost dodržovat stanovy spolku,
 • povinnost informovat ostatní členy v případě, že se dozví, že některý z orgánů spolku porušuje svoje povinnosti nebo jedná nad rozsah svých oprávnění, a pokud se to jeví účelné, podat návrh členské schůzi, aby takové porušení nebo překročení oprávnění projednala a učinila proti němu vhodná opatření. Těchto povinností se může člen zprostit, bráni-li mu v jejich splnění i při vynaložení veškerého možného úsilí neodstranitelná vnější překážka;
 • povinnost platit členské příspěvky,
 • povinnost poskytnout adresu a e-mailovou adresu předsedovi spolku pro účely vedení seznamu členů,
 • povinnost šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku,
 • povinnost vrátit všechny zapůjčené věci, které náleží spolku.
 1. Čestní členové mají navíc tato práva a povinnosti:
 • Právo hlasovat na zasedání členské schůze,
 • právo volit do orgánů spolku,
 • právo být volen do orgánů spolku,
 • povinnost řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 1. Členství zaniká:
 • závažným porušením povinností vyplývajících z členství,
 • pravidelným porušováním povinností vyplývajících z členství,
 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi spolku,
 • rozhodnutím o vyloučení, přičemž o zrušení členství se rozhoduje hlasováním na členské schůzi spolku. K zrušení členství je nutný souhlas alespoň 75 procent všech čestných členů spolku;
 • úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
 • zánikem spolku.
 1. Osoby, které nabyly členství před účinností těchto stanov, se za členy považují i po jejich účinnosti.

 

Článek IV.

Orgány spolku

 1. Statutárním orgánem spolku je předseda spolku.
 2. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
 3. Dalším orgánem je pokladník.

 

Článek V.

Statutární orgán – předseda

 1. Statutárním orgánem spolku je předseda. Za spolek jedná samostatně.
 2. Předseda je volen na dobu neurčitou. Jeho funkce zaniká okamžikem, kdy členská schůze zvolí nového předsedu.
 3. Předseda může zmocnit člena spolku ke konkrétnímu právnímu jednání jinak spadajícímu do působnosti statutárního orgánu, a to vždy písemně.
 4. Předseda může předložit členské schůzi k projednání návrh na změnu stanov.
 5. Předseda spolku je povinen vykonávat svoji funkci s ohledem na nejlepší zájem spolku a pečlivě.
 6. Se zánikem členství předsedy ve spolku zaniká i jeho funkce předsedy spolku.
 7. Předseda je po skončení svého funkčního období povinný odevzdat všechnu písemnou agendu spolku nastupujícímu předsedovi.

 

Článek VI.

Nejvyšší orgán – členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
 2. Členská schůze se schází alespoň dvakrát ročně.
 3. Schůzi svolává předseda spolku.
 4. Schůzi předseda spolku svolá ve lhůtě minimálně čtrnáct dní před jejím konáním.
 5. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna většina čestných členů. Nesejde-li se usnášení schopná členská schůze, svolá předseda spolku do čtrnácti dnů náhradní členskou schůzi, která se považuje za usnášení schopnou bez ohledu na počet členů, kteří se k zasedání sejdou. Tato schůze se musí uskutečnit do čtyř týdnů od data, kdy se konala původní schůze neschopná usnášení. Na náhradní členské schůzi lze jednat jen o záležitostech zařazených na program původní členské schůze.
 6. Členská schůze rozhoduje usnesením. Usnesení nabývá účinnosti od okamžiku skončení zasedání členské schůze, která jím rozhodla.
 7. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných čestných členů, kteří se účastní schůze. Připouští se, aby se člen spolku schůze účastnil pomocí prostředků, které umožňují komunikaci na dálku a umožňují členovi schůze slyšet vše, co se na schůzi projednává.
 8. Každý čestný člen má jeden hlas.
 9. Dojde-li při hlasování k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas osoby, která zasedání předsedá.
 10. Jestliže se rozhoduje o změně stanov, je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech čestných členů spolku.
 11. Jestliže se rozhoduje o vyloučení člena, je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech čestných členů spolku.

 

Článek VII.

Místopředseda

 1. Kontrolním orgánem spolku je místopředseda.
 2. Místopředseda má právo nahlížet do všech dokumentů spolku a pořizovat z nich opisy a kopie. Každý, kdo má takové dokumenty u sebe, je povinen mu umožnit nahlížení, opisy a kopírování dokumentů.
 3. Místopředseda se podílí na organizaci spolkových aktivit.
 4. Místopředseda může zastupovat předsedu po dobu jeho absence, avšak jen s písemným potvrzením předsedy a ten musí být následně o celém průběhu aktivit a o všech krocích vykonaných v jméně předsedy obeznámený.
 5. Místopředseda spolku je povinen vykonávat svoji funkci pečlivě a s ohledem na nejlepší zájem spolku.
 6. Místopředseda je volen na dobu neurčitou. Jeho funkce zaniká okamžikem, kdy členská schůze zvolí nového místopředsedu.
 7. Se zánikem členství místopředsedy ve spolku zaniká i jeho funkce místopředsedy

 

Článek VIII.

Pokladník

 1. Účetnictví spolku vede pokladník.
 2. Pokladníka zvolí členská schůze. Pokladník je volen na dobu neurčitou. Jeho funkce zaniká okamžikem, kdy členská schůze zvolí nového pokladníka.
 3. Se zánikem členství pokladníka ve spolku zaniká i jeho funkce pokladníka.
 4. Pokladník vykonává svoji funkci s odbornou péčí, v nejlepším zájmu spolku a podle pokynů předsedy spolku, pokud se tyto pokyny nepříčí zájmům spolku ani nejsou neslučitelné s povinností vykonávat funkci pokladníka s odbornou péčí.
 5. Pokladník je povinný předložit audit účetnictví členské schůzi, a to minimálně jednou ročně, na vyžádání statutárního orgánu nebo na žádost členské schůze.
 6. Po skončení svého funkčního období je pokladník povinný odevzdat všechnu finanční agendu nastupujícímu pokladníkovi, taktéž i přístup k bezhotovostním financím spolku a všechny hotovostní prostředky ve vlastnictví spolku.

 

Článek IX.

Hospodaření spolku

 1. Spolek je neziskovou organizací a účelem jeho existence není dělba zisku.
 2. Spolek svoje zdroje bude používat pro financování aktivit směřujících k realizaci jeho cílů deklarovaných v těchto stanovách, provozních nákladů, zlepšování odborné a jiné kvalifikace členů pro tyto aktivity a pro jiné účely, které budou směřovat k lepšímu realizování cílů spolku deklarovaných těmito stanovami.

 

Článek X.

Zánik spolku a závěrečná ustanovení

 1. Členská schůze může rozhodnout o zrušení spolku. Účinností takového rozhodnutí vstupuje spolek do likvidace.
 2. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán Semináři japonských studií Masarykovy univerzity.
 3. Všichni členové spolku byli s těmito stanovami seznámeni.
 4. Znění těchto stanov bylo schváleno nejvyšším orgánem spolku dne 18. 9. 2018.
 5. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení nejvyšším orgánem spolku.

 

            Alica Bujačková, předsedkyně spolku

Zpětná vazba našich členů

Helena Raichartová

„Konečně máme i v Brně možnost potkat lidi, kteří pochází ze země, o které studujeme. Nejen je potkat, ale také se s nimi spřátelit a rozšířit svůj mezinárodní i mezilidský přehled. Jsme nuceni používat více jazyků pro komunikaci a tím rozšiřovat svoje jazykové schopnosti. Někdy je i příležitost si mírně upravit komfortní zónu, a to je v našem věku, podle mě, velmi důležité. A když se někdy do toho Japonska vydáme, tak už teď máme jistotu, že tam na to nebudeme sami.“

Helena Raichartová
Studentka oboru japanistika na MU

Ishijima Shunsuke

„Do Spolku japanistů MUNI jsem se přidal době mého výměnného pobytu v Brně a bylo to super! Na jejich konverzačních setkáních jsme potkal mnoho úžasných lidí a zažil nezapomenutelné momenty. Rozhodně doporučuji!“

Ishijima Shunsuke
výměnný student v roce 2017/2018, Ritsumeikan University

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info