コネクトJapanese Club

About Us

Linktree

コネクト Japanese Club welcomes all individuals who are interested in Japanese culture, would like to improve their foreign language skills, or are seeking new friends with similar interests. Our goals are to foster connections between Japanese students and the Japanese community in Brno, and to enhance teaching and student life at Masaryk University through various activities.

日本語

Our activities

Conversation Meeting 会話会

Join us every two weeks to practice your communication skills in a foreign language and meet new people among Japanese studies students and Japanese students! At each of our conversation meetings, we prepare small snacks and often hold special events such as board games, Halloween nights, or even singing Christmas carols in Japanese. We welcome all who speak both Japanese and English and want to get to know their classmates and the Japanese-speaking community in Brno better!


 

Hanami 花見

Join us for our traditional spring Hanami event, where we gather to watch the sakura blossoms together and celebrate the arrival of spring. Our picnics provide an opportunity to share delicious food and enjoyable company with other members of the club. Come and experience the beauty of spring with us!

 


 

Trips

Every semester, we strive to organize an exciting trip for our members. This could include visiting neighboring metropolises, exploring the Christmas markets in Prague, meeting colleagues in Olomouc, going on a mountain excursion, exploring the Macocha Abyss, enjoying a cruise on the Vltava River, or even having a summer BBQ.


 

Pub Quiz

Come join us for a fun-filled evening and put your knowledge to the test at our traditional pub quiz, held annually. Questions primarily revolve around Japan and the Czech Republic, ensuring everyone can participate and challenge their knowledge! You'll learn new information and immerse yourself in a fantastic atmosphere alongside fellow club members.


 

Representing students of Japanese studies

We regularly represent students of Japanese Studies and their student activities at various faculty and university events. You could meet us at Open day, SemestrStart, Open day, Animefest, Study in Japan Fair and other events.


 

Follow our recent activities on our social networks!

How can you join us?

Our conversation sessions are exclusive to club members, but we offer a free trial for all interested individuals - the first conversation meeting is on us! If you enjoy our format and wish to continue attending, we'd be delighted to welcome you as a member. Simply pay a membership fee of 100 CZK per semester.

For other club events, membership is not mandatory unless specified otherwise in the event information.

Membership in our club is open to all, regardless of whether you are a Japanese studies student or a Japanese student. It does not matter what major you are in; all are welcome as long as you can or want to speak English or Japanese!

If you're interested in our activities, please reach out to us through any of our social media channels listed in our Linktree or via email.

Club rules

 

Stanovy Spolku japanistů MUNI

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku je: „Spolek japanistů MUNI“ (dále jen „spolek“).
 2. Právní forma této právnické osoby je spolek ve smyslu zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a její vnitřní poměry se řídí tímto zákonem v plném rozsahu.
 3. Sídlem spolku je Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.
 4. Ve spolku se sdružují studenti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ale i jiné osoby, za účelem vykonávání činností prospěšných pro vzdělávání a další mimoškolní aktivity.

 

Článek II.

Účel a hlavní činnost spolku

 1. Účelem a hlavní činností spolku jsou:
 • podpora vzdělávání v rámci Semináře japonských studií na Masarykově univerzitě,
 • vytvoření prostředí pro komunikaci a kulturní výměnu mezi studenty japonštiny a japonskými studenty na Masarykově univerzitě formou pravidelných spolkových aktivit,
 • navazování mezioborové a meziročníkové spolupráce,
 • rozvoj kulturních aktivit Semináře japonských studií,
 • šíření povědomí o japonské kultuře a její propagace mezi veřejností.

 

Článek III.

Členství ve spolku

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby.
 2. Účastí na spolkových aktivitách dávají všichni účastníci automaticky souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů pro účely propagace spolkových aktivit.
 3. Členství ve spolku je řádné, čestné a tzv. alumni. Obsah obou forem členství určují tyto stanovy a zákon.
 4. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.
 1. Stát se členem je možné rozhodnutím statutárního orgánu na základě přihlášky podané ve fyzické nebo elektronické formě k rukám statutárního orgánu.
 1. Čestné členství se uděluje rozhodnutím členské schůze o přijetí za čestného člena. O přijetí osoby za čestného člena rozhoduje členská schůze na návrh některého z členů přednesený na zasedání členské schůze nebo doručené předsedovi spolku v písemné nebo elektronické formě. Pro schválení návrhu je nutný souhlas alespoň 75 procent členů schůze a souhlas jmenované osoby. Stav čestného členství vzniká s účinností ke dni rozhodnutí členské schůze o vyjmenování navrhnuté osoby, nedohodne-li se navrhnutá osoba a spolek jinak.
 2. Členové spolku, kteří spadají do kategorie alumni jsou ti, kteří se ze studujících nebo osobních záležitostí důvodů nemohou zúčastnit pravidelných spolkových aktivit, avšak mají v úmyslu znovu pokračovat ve spolkových aktivitách, když jim to situace umožní. Tito členové jsou i nadále vedení v seznamu členů spolku, avšak v čase své absence nemusí platit členské poplatky. Členové alumni, kteří byli v čase své aktivní účasti ve spolkové činnosti čestnými členy, se po obnovení svých aktivit automaticky stávají čestnými členy. Členové v kategorii alumni, kteří před pozastavením svého aktivního členství zastávali pozici předsedy, místopředsedy nebo pokladníka se po obnovení svých aktivit nevracejí do své pozice.
 3. Čestné členství zaniká doručením oznámení člena o rezignaci z postu čestného člena předsedovi spolku, anebo rozhodnutím členské schůze, přičemž na rozhodnutí členské schůze je nutný souhlas alespoň 75 procent hlasů všech čestných členů.
 4. Všichni členové mají tato práva a povinnosti:
 • Právo účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informován,
 • právo účastnit se členské schůze,
 • právo předkládat návrhy, podněty a připomínky členské schůzi k projednání,
 • právo být slyšeni na členské schůzi,
 • právo nahlížet do dokladů a účetnictví spolku,
 • právo kdykoli ukončit své členství písemným rozhodnutím doručeným statutárnímu orgánu,
 • povinnost dodržovat stanovy spolku,
 • povinnost informovat ostatní členy v případě, že se dozví, že některý z orgánů spolku porušuje svoje povinnosti nebo jedná nad rozsah svých oprávnění, a pokud se to jeví účelné, podat návrh členské schůzi, aby takové porušení nebo překročení oprávnění projednala a učinila proti němu vhodná opatření. Těchto povinností se může člen zprostit, bráni-li mu v jejich splnění i při vynaložení veškerého možného úsilí neodstranitelná vnější překážka;
 • povinnost platit členské příspěvky,
 • povinnost poskytnout adresu a e-mailovou adresu předsedovi spolku pro účely vedení seznamu členů,
 • povinnost šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku,
 • povinnost vrátit všechny zapůjčené věci, které náleží spolku.
 1. Čestní členové mají navíc tato práva a povinnosti:
 • Právo hlasovat na zasedání členské schůze,
 • právo volit do orgánů spolku,
 • právo být volen do orgánů spolku,
 • povinnost řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 1. Členství zaniká:
 • závažným porušením povinností vyplývajících z členství,
 • pravidelným porušováním povinností vyplývajících z členství,
 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi spolku,
 • rozhodnutím o vyloučení, přičemž o zrušení členství se rozhoduje hlasováním na členské schůzi spolku. K zrušení členství je nutný souhlas alespoň 75 procent všech čestných členů spolku;
 • úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
 • zánikem spolku.
 1. Osoby, které nabyly členství před účinností těchto stanov, se za členy považují i po jejich účinnosti.

 

Článek IV.

Orgány spolku

 1. Statutárním orgánem spolku je předseda spolku.
 2. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
 3. Dalším orgánem je pokladník.

 

Článek V.

Statutární orgán – předseda

 1. Statutárním orgánem spolku je předseda. Za spolek jedná samostatně.
 2. Předseda je volen na dobu neurčitou. Jeho funkce zaniká okamžikem, kdy členská schůze zvolí nového předsedu.
 3. Předseda může zmocnit člena spolku ke konkrétnímu právnímu jednání jinak spadajícímu do působnosti statutárního orgánu, a to vždy písemně.
 4. Předseda může předložit členské schůzi k projednání návrh na změnu stanov.
 5. Předseda spolku je povinen vykonávat svoji funkci s ohledem na nejlepší zájem spolku a pečlivě.
 6. Se zánikem členství předsedy ve spolku zaniká i jeho funkce předsedy spolku.
 7. Předseda je po skončení svého funkčního období povinný odevzdat všechnu písemnou agendu spolku nastupujícímu předsedovi.

 

Článek VI.

Nejvyšší orgán – členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
 2. Členská schůze se schází alespoň dvakrát ročně.
 3. Schůzi svolává předseda spolku.
 4. Schůzi předseda spolku svolá ve lhůtě minimálně čtrnáct dní před jejím konáním.
 5. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna většina čestných členů. Nesejde-li se usnášení schopná členská schůze, svolá předseda spolku do čtrnácti dnů náhradní členskou schůzi, která se považuje za usnášení schopnou bez ohledu na počet členů, kteří se k zasedání sejdou. Tato schůze se musí uskutečnit do čtyř týdnů od data, kdy se konala původní schůze neschopná usnášení. Na náhradní členské schůzi lze jednat jen o záležitostech zařazených na program původní členské schůze.
 6. Členská schůze rozhoduje usnesením. Usnesení nabývá účinnosti od okamžiku skončení zasedání členské schůze, která jím rozhodla.
 7. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných čestných členů, kteří se účastní schůze. Připouští se, aby se člen spolku schůze účastnil pomocí prostředků, které umožňují komunikaci na dálku a umožňují členovi schůze slyšet vše, co se na schůzi projednává.
 8. Každý čestný člen má jeden hlas.
 9. Dojde-li při hlasování k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas osoby, která zasedání předsedá.
 10. Jestliže se rozhoduje o změně stanov, je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech čestných členů spolku.
 11. Jestliže se rozhoduje o vyloučení člena, je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech čestných členů spolku.

 

Článek VII.

Místopředseda

 1. Kontrolním orgánem spolku je místopředseda.
 2. Místopředseda má právo nahlížet do všech dokumentů spolku a pořizovat z nich opisy a kopie. Každý, kdo má takové dokumenty u sebe, je povinen mu umožnit nahlížení, opisy a kopírování dokumentů.
 3. Místopředseda se podílí na organizaci spolkových aktivit.
 4. Místopředseda může zastupovat předsedu po dobu jeho absence, avšak jen s písemným potvrzením předsedy a ten musí být následně o celém průběhu aktivit a o všech krocích vykonaných v jméně předsedy obeznámený.
 5. Místopředseda spolku je povinen vykonávat svoji funkci pečlivě a s ohledem na nejlepší zájem spolku.
 6. Místopředseda je volen na dobu neurčitou. Jeho funkce zaniká okamžikem, kdy členská schůze zvolí nového místopředsedu.
 7. Se zánikem členství místopředsedy ve spolku zaniká i jeho funkce místopředsedy

 

Článek VIII.

Pokladník

 1. Účetnictví spolku vede pokladník.
 2. Pokladníka zvolí členská schůze. Pokladník je volen na dobu neurčitou. Jeho funkce zaniká okamžikem, kdy členská schůze zvolí nového pokladníka.
 3. Se zánikem členství pokladníka ve spolku zaniká i jeho funkce pokladníka.
 4. Pokladník vykonává svoji funkci s odbornou péčí, v nejlepším zájmu spolku a podle pokynů předsedy spolku, pokud se tyto pokyny nepříčí zájmům spolku ani nejsou neslučitelné s povinností vykonávat funkci pokladníka s odbornou péčí.
 5. Pokladník je povinný předložit audit účetnictví členské schůzi, a to minimálně jednou ročně, na vyžádání statutárního orgánu nebo na žádost členské schůze.
 6. Po skončení svého funkčního období je pokladník povinný odevzdat všechnu finanční agendu nastupujícímu pokladníkovi, taktéž i přístup k bezhotovostním financím spolku a všechny hotovostní prostředky ve vlastnictví spolku.

 

Článek IX.

Hospodaření spolku

 1. Spolek je neziskovou organizací a účelem jeho existence není dělba zisku.
 2. Spolek svoje zdroje bude používat pro financování aktivit směřujících k realizaci jeho cílů deklarovaných v těchto stanovách, provozních nákladů, zlepšování odborné a jiné kvalifikace členů pro tyto aktivity a pro jiné účely, které budou směřovat k lepšímu realizování cílů spolku deklarovaných těmito stanovami.

 

Článek X.

Zánik spolku a závěrečná ustanovení

 1. Členská schůze může rozhodnout o zrušení spolku. Účinností takového rozhodnutí vstupuje spolek do likvidace.
 2. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán Semináři japonských studií Masarykovy univerzity.
 3. Všichni členové spolku byli s těmito stanovami seznámeni.
 4. Znění těchto stanov bylo schváleno nejvyšším orgánem spolku dne 18. 9. 2018.
 5. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení nejvyšším orgánem spolku.

 

            Robert Goldmann, předseda spolku

Feedback from our members

Karolína Komárková

“Japanese Club at MUNI is a magical haven for all students of Japanese Studies, where we foster new friendships not only among classmates and Japanese peers but also with students from various majors who share our passion for Japanese culture. Our regular events throughout the semester serve as excellent team-building exercises. The bonds forged during these gatherings are, without exaggeration, friendships that last a lifetime.”

Karolína Komárková
Student of the Japanese Studies program at MU and vice-president of the club

Mahana Tanaka

“As a Japanese person, I am happy to have opportunities to interact with people from all over the world who are interested in Japan. It is a perfect place where I can easily make friends. This is my first time living abroad on my own, and there are many challenges, such as classes and cultural differences, so I am grateful to have such a fun and cozy place to be!”

Mahana Tanaka
Student of Politics, Media, and Communication program at MU

You can contact us through the following channels or just come to one of our events.


E‑mail:
Web: https://linktr.ee/konekutomuni
social and academic networks:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info